Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Mądre Książki

Uniwersytet Jagielloński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mądre Książki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy mogą nie spełniać wymogów dotyczących kontrastu.
 • Skip link opisany jest w języku angielskim jako „Skip to main content”.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje dodatkowe:

Oceny książek przedstawiane są w szkolej skali (1-6).

Użytkownicy czytnika ekranu NVDA mogą rozwinąć menu strony przy użyciu skrótu „Shift + Enter”

Skip Link może zostać wywołany skrótem ACCESS KEY + S

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominika Pietrachowicz
 • E-mail: dominika.pietrachowicz@uj.edu.pl
 • Telefon: 12 663 23 31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Novum
ul. Gołębia 24; 31-007 Kraków
Portiernia:
12 663 11 00
Administrator:
12 663 11 12

Dostępność architektoniczna obiektu:

 1. Budynek ma 3 wejścia, w tym jedno boczne dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, od  którego jest bezpośredni dostęp do windy, przy bocznym wejściu znajduje się przycisk przywołania portiera (domofon).
 2. Komunikacja pionowa w budynku – winda i 3 klatki schodowe. Korytarze i hol umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku znajdują się 2 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na 1. i 2. piętrze.
 3. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację.
 4. Budynek nie posiada własnego parkingu.
 5. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.
 6. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Dostępności UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.
Skip to content