Regulamin serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa sposób korzystania z serwisu internetowego www.madreksiazki.org przez Użytkowników.

2. Treści zamieszczane na stronie www.madreksiazki.org stanowią dobro wspólne wszystkich Użytkowników, a głównym celem serwisu jest promocja literatury popularnonaukowej poprzez umożliwianie Użytkownikom dostępu do zasobów serwisu.

3. Strona internetowa www.madreksiazki.org umożliwia komunikację oraz wymianę informacji i opinii przez Użytkowników. Dyskusje dotyczyć mają wyłącznie książek, a nie innych Użytkowników.

 

§2. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:

 Właściciel – osoba będąca abonentem domeny internetowej www.madreksiazki.org , posiadająca majątkowe prawa autorskie do serwisu i nieograniczoną licencję na wszystkie treści wchodzące w skład serwisu.

Administrator – osoba upoważniona przez właściciela do zarządzania treścią i funkcjonalnościami serwisu oraz do rejestrowania nowych użytkowników.

Autor – Użytkownik, który recenzuje książki.

Funkcjonalność/i – Usługi oferowane wszystkim Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym w szczególności: możliwość oceniania recenzowanych książek oraz możliwość używania wtyczek społecznościowych (Facebook Like, Pinterest, Twitter). Użytkownicy Zarejestrowani dodatkowo będą mogli dodawać komentarze do recenzji.

Login i Hasło – ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków służący do autoryzacji Użytkownika w Systemie.

Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika Zarejestrowanego zbiór danych w Serwisie, zawierający dane Użytkownika Zarejestrowanego niezbędne do jego autoryzacji w Serwisie oraz komunikowania się z innymi Użytkownikami Zarejestrowanymi i Autorami.

Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła.

Serwis – serwis internetowy, znajdująca się pod adresem www.madreksiazki.org, a taże innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych.

Umowa – umowa o świadczenie Usług/Funkcjonalności zawierana podczas Rejestracji przez Użytkownika z Administratorem.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył Konto w wyniku prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji, uprawniony do korzystania z Funkcjonalności Serwisu.

Zawartość – wszelkie treści umieszczone w Serwisie.

2. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej lub prawniczej.

 

§ 3. Przedmiot usługi

1. Poprzez Serwis – tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratorów – Użytkownikom oferowany jest dostęp do Funkcjonalności bądź możliwość korzystania z Zawartości – zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami.

2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnienie w sieci Internet systemu prezentacji treści w postaci recenzji konkretnych książek, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób Użytkownikom Zarejestrowanym oceny i komentowania książek.

3. Serwis zawiera Zawartość pochodzącą od Autorów i Użytkowników Zarejestrowanych, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do edycji wszystkich wpisów i komentarzy.

 

§ 4. Dostęp do Serwisu

1. Administrator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dokonywana w procesie Rejestracji, jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

2. Administrator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Brak akceptacji zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Funkcjonalności Serwisu.

3. Przeglądanie Serwisu oraz części jego Zawartości może być udostępnione dla każdego Użytkownika, przy czym zakres dostępu dla tych osób może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

 

§5. Rejestracja Konta

1. Rejestracja Konta w Serwisie odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: Loginu oraz Hasła, a także akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, iż:

  • jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu;
  • bierze na siebie odpowiedzialność za: 1) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym hasła, 2) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych oraz 3) za wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu jego Konta, w tym modyfikację Zawartości Serwisu.

 

§6. Oświadczenie Użytkowników

1. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach, przy czym publikacja w może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem Zarejestrowanym. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.

2. W procesie Rejestracji Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.

3. Udostępniając treści w Serwisie Użytkownik Zarejestrowany:

  • oświadcza, iż jest autorem zamieszczonej treści bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone jako Zawartość w Serwisie,
  • wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych treści, oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych,
  • oświadcza, że udziela nieodwołalnej Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zamieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego treści, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach,
  • Autor, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do napisania i umieszczania oficjalnej recenzji książki w pierwszej kolejności w Serwisie, a w przypadku chęci zamieszczania treści utworu poza Serwisem, może zamieścić go wraz z podaniem adresu internetowego lub logotypy Serwisu lub hiperłącza bezpośrednio kierującego do treści recenzji zamieszczonej,
  • zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszenia Praw do opublikowanych przez siebie treści, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

4. Odwołanie zgody wyrażonej w ust. 4 pkt  nastąpić może jedynie w formie pisemnej za uprzednią pisemną zgodą Administratora.

5. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na innych Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, w szczególności treści dotyczących dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, religię, wiek, wyznanie lub pochodzenie.

 

§7. Ochrona Danych Użytkownika

1. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz Danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego odbywa się za Zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatmości oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

 

§8. Zasady korzystania z Serwisu

1. Administrator jako zarządca Serwisu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych lub osób trzecich.

2. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami netykiety, w tym w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3. Użytkownik Zarejestrowany wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności zachowań zmierzających do usunięcia utworów zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników Zarejestrowanych, Administrator może czasowo zawiesić uprawnienia Użytkownika Zarejestrowanego związane z dokonywaniem przez niego zmian w Serwisie. W tym celu zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, skontaktować się z Użytkownikiem Zarejestrowanym i poinformować o zachowaniu, które spowodowało zawieszenie uprawnień. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo odpowiedzieć oraz wyjaśnić swoje zachowanie. Administrator zobowiązuje się rozpatrzeć odpowiedź Użytkownika Zarejestrowanego i cofnąć zawieszenie uprawnień lub podtrzymać swoją decyzję o zawieszeniu. Administrator w przypadku podtrzymania decyzji o zawieszeniu zobowiązuje się ją uzasadnić. Użytkownik Zarejestrowany, którego uprawnienia związane z dokonywaniem przez niego zmian w Serwisie zostały zawieszone, może w każdym terminie skierować wniosek do Administratora o cofnięcie decyzji o zawieszeniu uprawnień.

 

§9. Usunięcie Konta Użytkownika

1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu dokonując określonych czynności określonych we wskazówkach znajdujących się w Pomocy. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie Konta Użytkownika następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na udzielone Administratorowi prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

2. Wraz z momentem rozwiązania Umowy Login oraz Hasło Użytkownika Zarejestrowanego zostają usunięte oraz Użytkownik traci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji o cechach promocji lub konkursu, w których uczestniczył w ramach Serwisu.

3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika Zarejestrowanego z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik Zarejestrowany nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.

 

§10. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora

1. Administrator uprawniony jest wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli:

2. Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu, jego Zawartości lub Funkcjonalności w sposób sprzeczny z Umową,

3. Użytkownik Zarejestrowany zamieszcza treści, do których wykorzystywanie Serwisu jest niedozwolone, w szczególności poprzez rozpowszechnianie treści pornograficznych, uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,

4. Użytkownik Zarejestrowany udostępnia przynależące mu Konto Użytkownika do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Administratora.

2. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika Zarejestrowanego, aktywny w chwili usunięcia Konta.

 

§11. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych na stronach Serwisu.

4. Administrator zastrzega, iż zakres Serwisu, jego Zawartość oraz Funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniana przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§12. Zmiana Regulaminu

1. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności Umowie bądź odpowiedniej Licencji. Podczas korzystania z takiej Funkcjonalności, Użytkownik Zarejestrowany winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Dodatkowymi warunkami a Regulaminem, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający. Treść Dodatkowych warunków dostępna jest w serwisie w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

2. Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Funkcjonalności Serwisu lub treści Regulaminu, Polityki ochrony Poufności lub Dodatkowych warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Ochrony Poufności lub Dodatkowych warunków wchodzą w życie w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu lub – w przypadku Dodatkowych warunków – w terminie określonym w tych warunkach.

4. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

 

§13. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych do Administratora, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

2. Użytkownicy i Użytkownicy Zarejestrowani zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Administratora, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej. Użytkownicy Zarejestrowani nie mogą scedować Umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów z uwagi na charakter Konta Użytkownika.

3. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2014

 

Skip to content Google+